งานขอนแก่น

หน้าแรก | Version สำหรับมือถือ | ติดต่อเรา

สอบ กพ. 2556 กำหนดสอบ เปิดสอบวันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2556

สอบ กพ. 2556 กำหนดสอบ เปิดสอบวันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2556
‹‹ เมื่อวันที่ : อาทิตย์ 23 ธันวาคม 2555 โดย : job-khonkaen ››
ข่าวสอบ กพ 56 ปี 2556 นี้ต้องรอติดตามจากเว็บสำนักงาน ก.พ. ว่าสอบวันไหน ตอนนี้เรามารู้จักว่าการสอบ กพ คืออะไร สอบไปทำไมสมัครสอบได้ที่ไหน ที่นี้ครับ http://job.ocsc.go.th เว็บเดียวเอาอยู่

วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

เข้าชมได้ที่ http://job.ocsc.go.th/images/Knowledge/634568661005238962.pdf

วันเวลาทาง job-khonkaen.com จะ update ให้ทราบทีหลัง
เกี่ยวกับ สถานที่สอบ กพ 56
เวลาสอบ กพ 56

แนวข้อสอบ กพ 56
ผู้ตอบกระทู้ : กพ 1.2.131.171

Re : สอบ กพ. 2556 กำหนดสอบ เปิดสอบวันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2556

‹‹ เมื่อวันที่ 2013-05-30 16:35:18 ››
ใช้ ป. ตรี
ป.โทร
ปวช ปวส

ก็สอบได้ครับแต่เงินเดือนจะได้ตามวุฒิ
ผู้ตอบกระทู้ : ศรินทิพย์ 101.51.38.85

Re : สอบ กพ. 2556 กำหนดสอบ เปิดสอบวันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2556

‹‹ เมื่อวันที่ 2013-04-29 14:20:48 ››
ใช้วุฒิปริญญาตรีสมัครระดับ1ได้ใหมคะ
ผู้ตอบกระทู้ : เเออ 110.171.78.226

Re : สอบ กพ. 2556 กำหนดสอบ เปิดสอบวันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2556

‹‹ เมื่อวันที่ 2013-04-28 20:00:25 ››

ผู้ตอบกระทู้ : กพ 2556 1.2.170.220

Re : สอบ กพ. 2556 กำหนดสอบ เปิดสอบวันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2556

‹‹ เมื่อวันที่ 2013-01-06 11:43:11 ››
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ.
ปัจจุบันมีผู้สมัครสอบของ ก.พ. จํานวนมากที่ยังไม่ทราบรายละเอียดของระเบียบเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. หรือ
หลายท่านไม่ได ้ศกษารายละเอียดให ้เข ้าใจก่อนเดินทางไปเข ้าสอบ จึงทําให ้บางท่านเสยโอกาสที่จะได ้เข ้าสอบ หรือเข ้าสอบ
แล ้วต ้องถูกยุติการสอบ อันเนื่องมาจากทําผิดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ โดยมิได ้ตั่งใจ
ดังนั้น เพื่อเป็ นการเตรียมความพร ้อมก่อนเข ้าสอบ ผู้สมัครสอบทุกท่านควรอ่านและศกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ให ้ละเอียด และต ้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง และจะเป็ นตัวชี้วัดอย่าง
หนึ่งในการเป็นข ้าราชการที่ดีในอนาคต ซึ่งโดยทั่วไปแล ้วระเบียบเกี่ยวกับการสอบข ้อที่สำคัญ ๆ ที่มีผลต่อการเข ้าสอบจริง ๆ มี
ดังต่อไปนี้
1. ผู้เข ้าสอบต ้องแต่งกายให ้สุภาพเรียบร ้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็ นสุภาพชน ห ้ามสวมกางเกงขาสั้น
เสอไม่มีแขน รองเท ้าแตะฟองนํ้าโดยเด็ดขาด

2. ผู้เข ้าสอบต ้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซงมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้สมัครสอบตัวจริง โดยเลขที่ในบัตร
จะต ้องตรงกับในสติ๊กเกอร์ติดโต๊ะด ้วย หากเลขไม่ตรงแม ้แต่หลักเดียวจะถือว่าเป็ นคนละคนกัน และบัตรที่นํามา
แสดงจะต ้องเป็นบัตรที่กําหนดเท่านั-น จะใชบัตรอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไม่ได ้เด็ดขาด

3. ห ้ามนําตํารา หนังสอ บันทึกข ้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น กระเป๋ าสะพาย กระเป๋ าถือสุภาพสตรี เครื่องคํานวณ
อุปกรณ์ที่ใชคํานวณได ้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือส ี อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสอสาร เป็นต ้น เข ้าห ้องสอบโดยเด็ดขาด
“เรื่องโทรศัพท์มือถือจะเป็นปัญหากับผู้เข ้าสอบมากที่สุด เพราะเดินทางไปคนเดียว จําเป็ นต ้องใชโทรศัพท์
ทั้งก่อนเข ้าสอบและหลังสอบเสร็จ สถานที่รับฝากก็ไม่มี ฯลฯ ขอเรียนให ้ทุกท่านได ้เข ้าใจว่า
โทรศัพท์มือถือเป็ นเครื่องมือสอสารที่ใช้ ในการทุจริตการสอบมากที่สุดในปัจจุบัน และการห ้ามนําเข ้า ้ ห ้อง
สอบ รวมทั้งการใชเครื่องตัดสัญญาณในห้องสอบ เป็นวิธีการป้องกันการทุจริตการสอบที่ดีที่สุดในขณะนี้
สวนเจ้าหน้าที่ก็มีน้อยจึงไม่สามารถรับฝากได ้ ดังนั้น ขอให ้ผู้เข ้าสอบเข ้าใจและปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื้อให ้การ
สอบเป็นไปด ้วยความบริสุทธิยุติธรรม สําหรับทุกคน”

4. การให ้ยุติการทําตอบ หากพบว่าผู้ใดไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพบว่า
ผู้ใดมีสงที่ห้ามนําเข้าห้องสอบในระหว่างดําเนินการสอบ ผู้นั้น จะต ้องยุติการทําตอบทันที และออกจากห ้องสอบ
ไม่ได ้จนกว่าจะหมดเวลาทําตอบ รวมทั้งจะไม่ตรวจให ้คะแนนสําหรับบุคคลผู้นั้น

5. ห้ามมาสายเกิน 30 นาที หลังจากเริ่มทําตอบ เชน เริ่มสอบ 9.00 น. ผู้เข ้าสอบต ้องเข ้าห ้องก่อนเวลา 9.30 น.
เท่านั้น

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเหล่านี้ มีผลกระทบโดยตรงต่อการได ้เข้าสอบหรือไม่ได ้เข ้าสอบของผู้สมัคร ดังนั้น ขอเพียง
อ่านระเบียบฯ อย่างละเอียด เตรียมบัตรให ้ถูกต ้อง ไม่ต ้องพกมือถือเข ้าห ้องสอบ ท่านก็สามารถเข ้าห ้องสอบได ้อย่างสบายใจ
ผู้ตอบกระทู้ : กพ 2556 1.2.156.224

Re : สอบ กพ. 2556 กำหนดสอบ เปิดสอบวันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2556

‹‹ เมื่อวันที่ 2012-12-27 11:47:38 ››
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556

http://job.ocsc.go.th/images/Knowledge/634568661005238962.pdf
1