งานขอนแก่น

หน้าแรก | Version สำหรับมือถือ | ติดต่อเรา

ข่าวสมัครงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวสมัครงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 พ.ค. 2558 - 08 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานอธิกาบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 พ.ค. 2558 - 18 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 พ.ค. 2558 - 05 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับย้ายหรือรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 พ.ค. 2558 - 04 ก.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 พ.ค. 2558 - 10 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พ.ค. 2558 - 25 ส.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พ.ค. 2558 - 15 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พ.ค. 2558 - 03 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไม้ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พ.ค. 2558 - 15 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พ.ค. 2558 - 15 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พ.ค. 2558 - 15 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พ.ค. 2558 - 05 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พ.ค. 2558 - 15 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พ.ค. 2558 - 18 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบิติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง พนักงานช่างแม่พิมพ์ จำนวน 1 อัตรา 18 พ.ค. 2558 - 15 มิ.ย. 2558
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานช่างพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา 18 พ.ค. 2558 - 15 มิ.ย. 2558
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง พนักงานอัดสำเนาอัตโนมัติ จำนวน 1 อัตรา 15 พ.ค. 2558 - 14 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานองค์กรในกำกับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ 08 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 07 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 06 พ.ค. 2558 - 19 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 06 พ.ค. 2558 - 02 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 06 พ.ค. 2558 - 02 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอขอนแก่น 06 พ.ค. 2558 - 02 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายหรือรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานหรือบริหารปฏิบัติงาน สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 06 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพรเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 เม.ย. 2558 - 05 มิ.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับาชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 เม.ย. 2558 - 29 พ.ค. 2558