งานขอนแก่น

หน้าแรก | Version สำหรับมือถือ | ติดต่อเรา

ข่าวสมัครงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวสมัครงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 มี.ค. 2558 - 27 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งช่างทันตกรรม สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 มี.ค. 2558 - 08 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 มี.ค. 2558 - 27 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 มี.ค. 2558 - 27 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 มี.ค. 2558 - 27 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 มี.ค. 2558 - 27 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 มี.ค. 2558 - 27 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 มี.ค. 2558 - 27 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 มี.ค. 2558 - 24 เม.ย. 2558
ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มี.ค. 2558 - 03 เม.ย. 2558
ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มี.ค. 2558 - 03 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์อาหารและบริการ 4 สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 มี.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 มี.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สังกัดงานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 มี.ค. 2558 - 17 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้่าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 มี.ค. 2558 - 27 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 มี.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558
ขยายระยะเวลาการับสมัคร เพิ่มเติมคุณสมบุติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สังกัดงานเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 มี.ค. 2558 - 07 พ.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 มี.ค. 2558 - 23 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกมือช่าง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 มี.ค. 2558 - 30 มี.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 มี.ค. 2558 - 22 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกีน 18 มี.ค. 2558 - 22 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 มี.ค. 2558 - 22 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง ตำแหน่งเลขที่ 901 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 มี.ค. 2558 - 22 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง ตำแหน่งเลขที่ 900 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 มี.ค. 2558 - 22 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 มี.ค. 2558 - 20 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 มี.ค. 2558 - 20 เม.ย. 2558
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง พนักงานช่างแม่พิมพ์ จำนวน 2 อัตรา 16 มี.ค. 2558 - 16 เม.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สังกัดสำนักงานบริหารการบริการวิชาการ การจัดการความรู้ และนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 มี.ค. 2558 - 03 เม.ย. 2558