งานขอนแก่น

หน้าแรก | Version สำหรับมือถือ | ติดต่อเรา

ข่าวสมัครงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวสมัครงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สังกัดงานอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การแพทย์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ก.ค. 2558 - 11 ส.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 ก.ค. 2558 - 10 ส.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ก.ค. 2558 - 11 ส.ค. 2558
รับสัมครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเวรเปล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ก.ค. 2558 - 11 ส.ค. 2558
ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 17 ก.ค. 2558 - 03 ส.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 ก.ค. 2558 - 07 ส.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 ก.ค. 2558 - 29 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ก.ค. 2558 - 27 ก.ค. 2558
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานโรงพิมพ์ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 16 ก.ค. 2558 - 10 ส.ค. 2558
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานเตรียมต้นฉบับ จำนวน 1 อัตรา 16 ก.ค. 2558 - 10 ส.ค. 2558
ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา 16 ก.ค. 2558 - 30 ก.ค. 2558
ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 14 ก.ค. 2558 - 04 ส.ค. 2558
ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ค. 2558 - 05 ส.ค. 2558
เพิ่มเติมคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ค. 2558 - 29 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ค. 2558 - 11 ส.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ค. 2558 - 07 ส.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยสอน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ค. 2558 - 10 ส.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ค. 2558 - 17 ส.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ค. 2558 - 10 ส.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ค. 2558 - 29 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ค. 2558 - 29 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 14 ก.ค. 2558 - เป็นต้นไป
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ค. 2558 - 24 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ค. 2558 - 23 ก.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา) สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 13 ก.ค. 2558 - 11 ส.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ค. 2558 - 14 ก.ย. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ค. 2558 - 06 ส.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ก.ค. 2558 - เป็นต้นไป