งานขอนแก่น

หน้าแรก | Version สำหรับมือถือ | ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น

รับสมัคร นักวิชาการการเงินและบัญชี

ข้อมูลทั่วไปของประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น รับสมัคร นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
วันเวลาที่ประกาศ 23 มกราคม 2557
จำนวนการเข้าชม 978 ครั้ง


ข้อมูลติดต่อ

ชื่อสถานประกอบการ :: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น
สินค้า/บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น)
ที่ตั้ง ::เลขที่ 585 /3 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์:: 40000
โทรศัพท์:: 043465707
แฟกซ์:: 043465707 ต่อ 15
Website : http://
Email :: jewmew@hotmail.com
ติดต่อ: คุณกาญจนา บรรลุผล 0815446168


ตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่จำกัดเพศ
อายุ : ๒๕ ปี แต่ไม่เกิน ๕๕
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ และการเงิน
คุณสมบัติอื่นๆ :
เงินเดือน : ๑๕๐๐๐
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ๑. การจ้างเหมาครั้งนี้ไม่ถือเป็นการจ้างตามกฎหมายแรงงาน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างไม่ถือเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน ๒. สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัน เวลา ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กำหนด (จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) ๓. ผู้สนใจติดต่อขอใบสมัครสอบคัดเลือก ได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เลขที่ ๕๘๕/๓ ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๔๓๔๖ ๕๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ ๔. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๕. ดำเนินการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๖.สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๗. ประกาศผลการสอบ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๘. รายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ๙.การดำเนินการสอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย ๗.๑ ทดสอบความรู้วิชาการเงินและบัญชี คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน ๗.๒ทดสอบความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้ากฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน ๗.๓ ทดสอบภาคปฏิบัติความชำนาญการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม WORD , EXCEL คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน ๗.๔ สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้ - ประสบการณ์ในการผ่านงาน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน - บุคลิกภาพ ลักษณะท่าทาง การพูด การสื่อสาร คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ๘.ประกาศผลคะแนนเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยและผู้สอบที่ผ่านเกณฑ์จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ ๙.เกณฑ์การตัดสินถือเกณฑ์ ได้คะแนน ๖๐% ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ ๑๐.ข้อสงวนสิทธิ์ คำตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างถือว่าเด็ดขาด และถือว่าสิ้นสุด

แสดงความคิดเห็น

ตำแหน่งงานอื่นของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ที่เปิดรับสมัคร

วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน
23 มกราคม 25 1 . ) นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 4 จังหวัดขอนแก่นรับสมัครนักวิชาการการเงินและบัญชี